top of page

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO

ZASADY UCZESTNICTWA

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ OŚWIADCZENIE

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH PLENEROWYCH

1. Wstęp na projekcje jest wolny.

2. Obowiązuje ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność przyjścia na pokaz.

3. Nie można modyfikować ustawienia leżaków. 

4. Wejście na widownię jest uwarunkowane złożeniem pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia zawierającym dane kontaktowe widza (druk do pobrania ze strony internetowej oraz przy wejściu na teren kina u pracownika Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu w godzinach 21.00-22.00), posiadaniem osłony ust i nosa, zgodą na zmierzenie temperatury ciała przez ochronę Browaru  oraz dokonaniem dezynfekcji rąk.

5. Podczas przebywania na widowni oraz trwania projekcji obowiązuje zachowanie 2m dystansu społecznego oraz osłona ust i nosa.

6. Zabronione jest wejście na widownię po rozpoczęciu projekcji.

WZÓR OŚWIADCZENIA

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
Kino Nocne – Browar Zwierzyniec data: …………………………..

Dane zawarte w zgłoszeniu pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników wydarzenia w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Dane kontaktowe uczestnika:
Imię i Nazwisko telefon kontaktowy lub adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Zgoda rodzica /opiekuna na udział w wydarzeniu uczestnika niepełnoletniego:
Wyrażam zgodę na udział w powyższym wydarzeniu kulturalnym mojego dziecka/podopiecznego*.

………………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna

Oświadczenie o stanie zdrowia i zapoznaniu się z regulaminem wydarzenia
Według swojej najlepszej wiedzy oświadczam, że nie jestem /moje dziecko(podopieczny)* nie/ jest* osobą zakażoną oraz nie przebywam/a* na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczam,
że jeżeli wystąpią u mnie/ mojego dziecka objawy choroby nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
Zapoznałem się z regulaminem wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka*. 
…………………………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika / rodzica (opiekuna)

Informacja o ochronie danych osobowych
W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Filmowa Warszawa, ul. 3 Maja 18/1, 20-078 Lublin, zwany dalej FFW.
2. W FFW jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt pisemny na laf@laf.org.pl lub adres FFW podany w pkt.1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane osobowe i dane kontaktowe.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w wydarzeniu.
6. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom podmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
7. W sytuacji zagrożenia epidemicznego kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną, w tym COVID-19 osób
przebywających w Kinie Nocnym Browar Zwierzyniec (uczestników wydarzenia, pracowników, obsługi wydarzenia), z mocy prawa udostępniamy dane o stanie zdrowia organom sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
9. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami praw. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
* - niepotrzebne skreślić

 

bottom of page