top of page

AKREDYTACJA MEDIALNA

Komu przysługuje akredytacja medialna?

Wyłącznie czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię publikacji (nagrań) z poprzedniej edycji LAF, jeśli ubiegający się był w ubiegłym roku akredytowany. Jeśli ubiega się o akredytację po raz pierwszy, oczekujemy kopii publikacji (nagrań) własnych dotyczących tematyki filmowej.

 

Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 31.07.2022. Wypełniony formularz wniosku należy wysłać na adres promocja@laf.org.pl. Nie będą rozpatrywane wnioski zawierające uchybienia formalne. O przyznaniu akredytacji powiadomimy zainteresowane redakcje drogą mailową.

 

Akredytacja prasowa nie może być przekazywana innym osobom.

bottom of page